Intenzivní výuka angličtiny v DS Enkidu

V DS Enkidu zapojujeme angličtinu v rámci veškerých řízených i volných aktivit. Začínáme pozvolna, po pár měsících již angličtina naprosto převáží ve všech našich aktivitách. Náš speciální výukový plán zohledňuje individuální potřeby a schopnosti dětí v jednotlivých vývojových obdobích.

Schola Europaea, CEFR a Waldorf


Plán pro děti od dvou do čtyř let je inspirován předškolním výukovým plánem Evropské školy v Bruselu a vychází ze Společného evropského referenčního rámce (úroveň A1).

Další velkou inspirací je i Waldorfská pedagogika (konkrétně plány angličtiny pro první a druhou třídu, kde ještě není zahrnuto čtení a psaní v cizím jazyce).

Samozřejmostí je následování Rámcového vzdělávacího plánu MŠMT (RVP PV).

Předškoláci


Pro předškolní děti platí výše zmíněný plán RVP PV. 

Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence:

1. kompetence k učení; 2. kompetence k řešení problémů; 3. kompetence komunikativní; 4. kompetence sociální a personální5. kompetence činnostní a občanské 

Vzdělávací obsah je v RVP PV uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. Tyto oblasti jsou nazvány:

1. Dítě a jeho tělo

2. Dítě a jeho psychika

3. Dítě a ten druhý

4. Dítě a společnost

5. Dítě a svět 

Výukový plán pro předškolní děti je tedy koncipován tak, aby kopíroval tato témata v angličtině.