Intenzivní výuka angličtiny v DS Enkidu

Je prokázáno, že období největších jazykových schopností je mezi 2. a 8. rokem života. Podle odborníků se tato schopnost nenávratně vytrácí okolo 7. až 8. roku a z hlediska jazykových schopností je tato etapa neopakovatelná.

(Z knihy Dítě a jazyk Ivy Jonášové, Mortimer Master Franchiser v České Republice)

Veškeré živé organismy používají nějakou formu komunikace, náš mozek tuto schopnost povýšil na komunikaci verbální. Jako lidé jsme předurčeni k užívání jazyka. Podle amerického neurovědce a lingvisty Noama Chomského existuje něco jako "vrozený" jazyk (innate language), tedy jakási primární jazyková znalost a takzvaná univerzální gramatika (universal grammar), tedy jakýsi soubor znaků, který sdílí všechny jazyky. 


Další velcí lingvisté, psychologové a vědci, jako Jean Piaget, nebo E. Lennenberg, se shodují na tom, že kritické období pro osvojení si jazyka končí někdy v pozdním školním věku dítěte. S výukou druhého jazyka zkrátka nikdy nezačnete příliš brzy.


Náš přístup

V naší dětské skupině nám záleží, aby zkušenost dětí s angličtinou byla co nejpříjemnější, a zároveň, aby byla natolik efektivní, aby děti získaly dostatečný základ do svého budoucího života. Děti budou celý den v anglickém prostředí. 

Z počátku, než si dítě ve skupince zvykne (cca první měsíc) na prostředí, kamarády a chůvu, je angličtina zařazována pouze během řízených aktivit. Děti si tak zvyknou, naučí se rozumět prvním slovům a větám.

V průběhu druhého a třetího měsíce se pak jazyková "zátěž" postupně zvyšuje. 


Děti nejdřív prochází tichým obdobím, kdy absorbují jazyk, ale aktivně ho neužívají. Následuje pak často fáze zdánlivě pasivní, kdy děti často nechtějí ani opakovat slovíčka. Další fází je porozumění 90% procentům složitých vět v angličtině, které pečující osoba používá při běžném fungování ve školičce (prosby jako "Dej prosím to auto do krabice," nebo "Papír patří do modrého koše,"), tedy věty, které se během řízené aktivity přímo neučí. 

Poslední fází je aktivní produkce jazyka, ta nastává zhruba po šestiměsíční docházce. 


Při intenzivnější výuce se může (samozřejmě v závislosti na stupni vývoje dítěte) objevit i dříve

Děti 12 - 24 měsíců

V tomto věku je pro děti velice atraktivní metoda znakování. Používáme prvky osvědčených metodik Baby Sign Language a Baby Signing Time. Děti se znaky učí během řízených aktivit v angličtině, ale i během volného hraní či u jídla.

Děti 2 - 4 roky

Pro starší děti je znakování fajn a určitě o ně nebudou ochuzeny, nicméně v tomto věku je již potřeba větších výzev. Výuka je koncipována v ročním výukovém plánu, který je inspirovaný vzdělávacími plány, které podléhají standardům plánů dle CEFR (Common European Framework of Refence), tedy úrovni A1 - A2.


Předškolní děti 4 - 6 let

Pro přípravu dětí na školní docházku se řídíme Rámcovým vzdělávacím plánem MŠMT, který je závazný. U nás však výuka probíhá v angličtině, vycházíme tudíž ze stejných témat uvedených v Plánu, avšak transformujeme ho do anglického jazyka.