Letní anglická školička 

2020

V létě 2020 pořádáme opět anglickou školičku formou příměstského tábora.


Kapacita příměstského tábora je 5 dětí / den.

Docházka je 8.30 - 12.30, pět dní v týdnu. Je možné předplatit si pouze jeden týden, tři týdny v měsíci, nebo všech šest týdnů na celé prázdniny.

Ceník dle délky docházky (strava vlastní)

Cena za týden: 1450 Kč

Cena za 2 týdny (5% sleva): 2755 Kč 

Cena za 3 týdny (10 % sleva): 3915 Kč

Cena za 6 týdnů (20% sleva): 6960 Kč

Hradí se minimálně 5 celých dní předem


Předběžná nezávazná přihláška (slouží k monitorování obsazenosti v jednotlivých termínech) je zde: 


Co s sebou? Zde je seznam:

 • Pokrývku hlavy
 • Kartáček na zuby (v případě celodenní docházky)
 • Pyžamko (v případě celodenní docházky)
 • Přezůvky
 • Vlastní ručník
 • Dostatek náhradního oblečení
 • Plenky, vlhčené ubrousky (v případě látkových plen i PUL pytel či kyblík s víkem)
 • Vlastní lahev na pití
 • Svačinku
 • Vlastní oběd u všech typů docházky
 • Batůžek či tašku přes rameno
 • Pláštěnku, či nepromokavé oblečení a boty


Smlouva o poskytování služeb péče o dítě v rámci příměstského tábora

1. Podpisem smlouvy se zákonný zástupce dítěte zavazuje k povinnostem, které pro něj plynou z této smlouvy. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem univerzálního příměstského tábora a zákonným zástupcem dítěte je zajištění účasti dítěte na příměstském táboře.

2. Předmětem této smlouvy je úprava vztahů mezi organizátorem a zákonnými zástupci dítěte při zařazení dítěte do příměstského tábora, který se bude konat v termínu .........................................................................................v Litoměřicích na adrese České armády 17, 412 01 Litoměřice, v čase od 8.30 do 12.30 hodin.

3. Podmínkou přijetí dítěte je zákonným zástupcem podepsaná závazná přihláška a zaplacení příměstského tábora v ceně ...............................................Kč na účet č. 1514914015/3030 platbou s přiděleným VS.

4. Zákonný zástupce svým podpisem přihlášky a podpisem této smlouvy stvrzuje, že se seznámil se smluvními podmínkami a souhlasí s nimi. 

5. Další práva a povinnosti smluvních stran upravuje níže uvedený provozní řád příměstského tábora. Podpisem této smlouvy zákonní zástupci dítěte souhlasí s Provozním řádem tábora.

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA (PT)

Zákonný zástupce - povinnosti, práva, zodpovědnost Zákonným zástupce se rozumí osoba pověřená zastupování dítěte dle 858 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pouze ten může za zájemce/účastníka jednat ve věcech týkajících se přihlášení, odhlášení na PT, předání a převzetí. Chce-li zákonný zástupce přenést práva a povinnosti týkající se příměstského tábora (dále jen PT) na jinou osobu (dále jen osoba zastupující zákonného zástupce), musí projev této vůle provést písemně.

Dokument musí obsahovat jasnou identifikaci osoby včetně kontaktních údajů a jasně vymezit rozsah jeho zodpovědnosti (pouze převzetí/ převzetí v určitý den apod.), místo a datum sepsání dokumentu a vlastnoruční podpis zákonného zástupce i osoby zastupující zákonného zástupce.

Zákonný zástupce je povinen

1) Řádně vyplnit Přihlášku,

2) Každý den zajistit předání a převzetí účastníka PT osobně nebo osobou zastupující zákonného zástupce.

3) Neprodleně informovat organizátora o všech změnách (zejména zdravotního stavu) týkajících se účastníka PT. Zákonný zástupce má právo na zrušení přihlášky v případě, že organizátor nesplnil avizované podmínky (např. zrušení nebo změna termínu)

Zodpovědnost organizátora za účastníka příměstského tábora

Organizátor je povinen:

1) Informovat zákonného zástupce účastníka před zahájením PT o organizaci, programu, vybavení účastníka/ů a kontaktech na personál zajišťující průběh a bezpečnost PT. Tyto informace budou zveřejněny na webových stránkách www.enkidukids.cz

2) Zajistit dostačující personál, prostory, program a stravování.

3) Vedoucí nebo instruktor přebírá účastníka PT od zákonného zástupce nebo osoby zastupující zákonného zástupce od 8.30 hod na předem určeném místě, a předává účastníka PT zákonnému zástupci nebo osobně zastupující zákonného zástupce do 12.30 hod na předem určeném místě.

4) Dbát na bezpečnost a ochranu zdraví personálu a všech účastníků PT. V případě úrazu nebo jiné zdravotní nevolnosti v průběhu konání PT je organizátor povinen zajistit ošetření/ první pomoc/doprovod k lékaři nebo přivolání RZ. Dále je povinen neprodleně informovat o vzniklé situaci zákonného zástupce nebo osobu zastupující zákonného zástupce. Organizátor nenese žádnou zodpovědnost za účastníka v době před zahájením příměstského tábora a po jeho ukončení. V případě, že organizátor nedodrží předem avizované termíny zahájení a ukončení tábora, protože je nemohl předvídat a nemohl s nimi včas seznámit zákonné zástupce, je organizátor za účastníky nadále zodpovědný, tedy i po předem avizovaném termínu.

6) Vést řádně evidenci docházky, včetně zaznamenání příchodu a odchodu.

7) Vést řádně evidenci úrazů.

Organizátor má práva

1) Nepřijmout na PT přihlášku zájemce, který nesplnil podmínky pro vstup na PT, zejména věk, zdravotní způsobilost, naplnění kapacity PT a zájemce se kterým byly řešeny vážné zdravotní či výchovné problémy.

2) Zrušit pobyt účastníkovi během PT, u kterého se podmínky v průběhu konání PT změnily natolik, že již není schopen účasti na PT (zejména zdravotní důvody, úrazy) bez možnosti náhrady.

3) Nahradit zájemce o PT, který v termínu 7 dní před zahájením PT neprovedl potřebné úkony k zařazení mezi účastníky, jiným zájemcem. Toto právo má zejména v případech nedodání potřebných dokumentů a neuhrazení pobytu na PT.

Program

Program je rozdělen na části, kde jsou zařazeny sportovní, výtvarné, zábavné a volnočasové aktivity. V programu je zohledněn:

- Počet účastníků.

- Věk účastníků.

- Aktuální počasí, v kterém je PT konán.

- Nepředvídatelné události (onemocnění vedoucího/vedoucí, onemocnění instruktorů, technické problémy s prostory).

- Vyhrazujeme si možnost měnit nebo regulovat program PT dle aktuální situace.

Přihlášky, platby a storno podmínky V případě naplnění kapacity PT si pořadatel vyhrazuje právo nepřijímat další přihlašovací formuláře a zájemce o PT.

Platby

Platba musí být provedena v předem stanoveném termínu daným provozovatelem PT. PT se hradí pouze převodem na bankovní účet číslo 1514914015/3030.

Storno podmínky

V případě onemocnění dítěte máte nárok na vrácení plné částky, pokud nahlásíte omluvu 7 dní před nástupem na příměstský tábor. Peníze vracíme na základě lékařského potvrzení a písemné žádosti rodičů. V průběhu předplacené doby příměstského tábora nelze za nepřítomnost dítěte vyplácet poplatek zpět. 

Omluvy

Omluvu lze provést e-mailem na info@enkidukids.cz či na tel. 602 715 619. Všechna storna musí být vyřešena nejpozději do 15 dnů po ukončení PT.

Stravování a pitný režim

 Dostatek pití během celého dne je samozřejmostí. Speciální diety nebo jiné požadavky s námi prosím předem zkonzultujte. Svačinky i obědy jsou vlastní, děti budou mít zajištěné ovoce na osvěžení.

Vybavení na PT

Na PT nosí účastník pouze věci potřebné. Nedoporučujeme dávat dětem na PT cennosti, šperky, větší finanční obnos ani mobilní telefony. Organizátor nepřebírá zodpovědnost za ztrátu věcí, které jsou výše uvedeny. Dále je účastníkům zakázáno nosit a používat věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrozit mravní výchovu dalších. Jako organizátor si vyhrazujeme právo tyto věci zabavit a vydat je při předávání účastníka zákonnému zástupci nebo osobě tímto pověřené.

Co je tedy potřeba přinést na PT:

 • Pokrývku hlavy
 • Kartáček na zuby (v případě celodenní docházky)
 • Pyžamko (v případě celodenní docházky)
 • Přezůvky
 • Vlastní ručník
 • Dostatek náhradního oblečení
 • Plenky, vlhčené ubrousky (v případě látkových plen i PUL pytel či kyblík s víkem)
 • Vlastní lahev na pití
 • Dle typu docházky svačinku
 • Vlastní oběd u všech typů docházky
 • Batůžek či tašku přes rameno
 • Pláštěnku, či nepromokavé oblečení a boty

Závěrečné ustanovení

Veškeré aktivity spojené skonáním PT podléhají zákonu č. 471/2005 Sb., a úplnému znění zákona č. 258/2000 Sb. o Ochraně veřejného zdraví, dále vyhláškám Ministerstva zdravotnictví, a to č. 106/2001 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti v platném znění a č. 137/2004 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných v platném znění.

Informace a nakládání s nimi se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Zákonný zástupce či osoba zastupující zákonného zástupce bere na vědomí, že účastník PT může být v průběhu PT fotografován. Tyto fotografie slouží výhradně pro prezentaci aktivit centra Enkidu.